FAST Linked Data

FAST Authority File

Search FAST Linked Data

Shang han lun (Zhang, Zhongjing)

Information about the Resource

Schema.org Name(s):
  Controlled Heading Identifier:
  Identifier:
  • 1365548
  Type:
  SKOS Preferred Label:
  • Shang han lun (Zhang, Zhongjing)
  SKOS Alternative Label:
  • Shang han guan zhu ji (Zhang, Zhongjing)
  • Shang han Jin gui qian shi (Zhang, Zhongjing)
  • Shang han lun xin shi (Zhang, Zhongjing)
  • Shang han lun yu yi (Zhang, Zhongjing)
  • Zhang Qingzi Shang han lun (Zhang, Zhongjing)
  • Shang han lun jing jian du ben (Zhang, Zhongjing)
  • Sanghallon (Zhang, Zhongjing)
  • Sanghannon (Zhang, Zhongjing)
  • Shang han lun (Chang, Chung-ching)
  Is In SKOS Scheme:

  Information about the Resource Source

  Document:
  Data Set:

  Different Formats Available

  Record Views