FAST Linked Data

FAST Authority File

Search FAST Linked Data

Học viện chính trị quó̂c gia Hò̂ Chí Minh. Phân viện Thành phó̂ Hò̂ Chí Minh

Information about the Resource

Schema.org Name(s):
  Controlled Heading Identifier:
  Identifier:
  • 1548758
  Type:
  SKOS Preferred Label:
  • Học viện chính trị quó̂c gia Hò̂ Chí Minh. Phân viện Thành phó̂ Hò̂ Chí Minh
  Is In SKOS Scheme:

  Information about the Resource Source

  Document:
  Data Set:

  Different Formats Available

  Record Views