FAST Linked Data

FAST Authority File

Search FAST Linked Data

Studite Fathers

Information about the Resource

Schema.org Name(s):
  Controlled Heading Identifier:
  Identifier:
  • 1849593
  Type:
  SKOS Preferred Label:
  • Studite Fathers
  SKOS Alternative Label:
  • Studite Monks
  • Studite Brethren
  • Stoudites
  • Studites
  • Monachi e Regula Studitarum
  • Monakhy Studytsʹkoho Ustavu
  • Brat︠s︡tvo Studytiv
  • Studyty
  • Studity
  • Ustav sv. Teodora Studyta
  • Chyn monakhiv Studytiv
  • Chyn Studytiv
  Is In SKOS Scheme:

  Information about the Resource Source

  Document:
  Data Set:

  Different Formats Available

  Record Views