FAST Linked Data

FAST Authority File

Search FAST Linked Data

China. Zhongguo ren min jie fang jun. Xinjiang sheng chan jian she bing tuan. Nong shi, 2. Tuan, 223

Information about the Resource

Schema.org Name(s):
  Controlled Heading Identifier:
  Identifier:
  • 791249
  Type:
  SKOS Preferred Label:
  • China. Zhongguo ren min jie fang jun. Xinjiang sheng chan jian she bing tuan. Nong shi, 2. Tuan, 223
  SKOS Alternative Label:
  • 223 tuan (China. Zhongguo ren min jie fang June Xinjiang sheng chan jian she bing tuan. Nong shi, 2)
  • China. Zhongguo ren min jie fang jun. Xinjiang sheng chan jian she bing tuan. Nong shi, 2. Tuan, er er san
  • Er er san tuan (China. Zhongguo ren min jie fang June Xinjiang sheng chan jian she bing tuan. Nong shi, 2)
  • Xinjiang sheng chan jian she bing tuan nong er shi er er san tuan (China. Zhongguo ren min jie fang jun)
  Is In SKOS Scheme:
  SKOS Related:

  Information about the Resource Source

  Document:
  Data Set:

  Different Formats Available

  Record Views