FAST Linked Data

FAST Authority File

Search FAST Linked Data

China. Zhongguo ren min jie fang jun. Xinjiang sheng chan jian she bing tuan. Nong shi, 8. Tuan, 147

Information about the Resource

Schema.org Name(s):
  Controlled Heading Identifier:
  Identifier:
  • 791414
  Type:
  SKOS Preferred Label:
  • China. Zhongguo ren min jie fang jun. Xinjiang sheng chan jian she bing tuan. Nong shi, 8. Tuan, 147
  SKOS Alternative Label:
  • 147 tuan (China. Zhongguo ren min jie fang Jun. Xinjiang sheng chan jian she bing tuan. Nong shi, 8)
  • China. Zhongguo ren min jie fang jun. Xinjiang sheng chan jian she bing tuan. Nong shi, 8. Tuan, yi si qi
  • Yi si qi tuan (China. Zhongguo ren min jie fang Jun. Xinjiang sheng chan jian she bing tuan. Nong shi, 8)
  Is In SKOS Scheme:
  SKOS Related:

  Information about the Resource Source

  Document:
  Data Set:

  Different Formats Available

  Record Views